Privacy

Pedicure/Manicure Praktijk Monique Buis hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy wordt heldere en transparante informatie gegeven over hoe er wordt omgaan met uw persoonsgegevens.

Er wordt alles aan gedaan  om uw privacy te waarborgen. Pedicure/Manicure Praktijk Monique Buis houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen.
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten
Persoonsgegevens van cliënten worden door Pedicure/Manicure Praktijk Monique Buis verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:
– een  juiste en veilige behandeling
– administratieve doeleinden

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Pedicure/Manicure Praktijk Monique Buis de volgende persoonsgegevens vragen:
– naw gegevens
– telefoonnummer
– vragen m.b.t. uw gezondheid zoals vermeld op de behandelkaart van pedicure branche organisatie PROVOET, zie onderstaand voorbeeld

Uw gegevens worden uitsluitend genoteerd en bewaard met uw schriftelijke toestemming d.m.v. het toestemmingsformulier welke u bij uw eerste behandeling ontvangt, tezamen met de private policy verklaring welke u dan door kunt nemen.

Uw papieren behandelkaart  wordt door Pedicure/Manicure Praktijk Monique Buis bewaard zolang u cliënt bent en tot maximaal 1 jaar na uw laatste behandeling. Bent u een jaar lang niet meer geweest voor behandeling dan worden uw gegevens permanent vernietigd.

Verstrekking aan derden
Alle genoteerde gegevens worden nimmer verstrekt aan derden.

Minderjarigen
Gegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) worden niet geregistreerd maar uitsluitend, indien relevant voor de behandeling, mondeling gecommuniceerd met de ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger.

Website
Op de website van Pedicurepraktijk Monique Buis worden algemene, niet-identificerende bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bekeken pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website zo optimaal mogelijk te houden en u via de website steeds van goede informatie te voorzien.